VEDTÆGTER

§1.

Klubbens navn er Sjællands Veteranknallert Klub, forkortet S.V.K.

 

§2.

Formål:

Klubbens formål er at samle alle, som interesserer sig for knallerter, der er fabrikeret op til den dato som klubbens generalforsamling fastsætter.

Ligeledes er det klubbens formål at arbejde for bevaring og restaurering af så mange veteranknallerter som muligt. Dette kan ske ved at styrke medlemmernes interesse og ved samkvem og udveksling af erfaringer med andre veteranklubber.

Endelig skal klubben fremme det gode kammeratskab blandt medlemmerne både ved afholdelse af løb og ved sammenkomster af anden art.

 

§3.

Alderskriterier:

Køretøjernes aldersgrænse er fastsat til at være 25 år, idet grænsen dermed følger årstallet således (i 2010 er aldersgrænsen 31.12.1984).

Denne grænse er i overensstemmelse med den der følges af myndighederne og de fleste veteranorganisationer.

 

§4.

Medlemskab:

Stk. 1: Betingelserne for optagelse i S.V.K. er at man er fyldt 15 år, og at man er ejer eller bruger af en knallert, der opfylder klubbens krav om aldersgrænse.

Når specielle forhold gør sig gældende, kan bestyrelsen dog dispensere fra ovenstående regel.

Det er endvidere en betingelse, at man ved deltagelse i et løb er i besiddelse af gyldig forsikring.

 

Stk. 2: Familiekontingent kan gælde for samboende/ægtefæller samt deres hjemmeboende børn mellem 15 og 18 år. Familiemedlemmer listeføres og oppebærer samme rettigheder og pligter, som klubbens øvrige medlemmer. De er således alle stemmeberettigede, men der sendes dog kun eet klubblad til samme adresse.

 

Stk. 3: Nye medlemmer påføres medlemslisten i den rækkefølge indmeldelserne indgår og først når indmeldelsesgebyr er indbetalt.

Tidligere medlemmer som igen ønsker medlemskab af S.V.K. kan igen få deres oprindelige  medlemsnummer, idet ingen andre kan få et af disse.

 

Stk. 4: Al deltagelse i klubbens arrangementer, løb og aktiviteter af enhver art sker på eget ansvar. Dette gælder uanset om deltagelsen sker som medlem, ledsager eller indbudt gæst.

 

§5.

Stk. 1: Udmeldelse kan ske skriftligt eller ved at undlade at betale kontingent. I forbindelse med udmeldelse af klubben kan der ikke refunderes kontingent eller indmeldelsesgebyr.

 

Stk.2: Kontingentets størrelse fastsættes af den årlige generalforsamling for det følgende år.

Kontingentet opkræves en gang årligt ved annoncering i klubblad nr. 4, som ud-sendes i uge 46. Beløbet kan overføres til klubbens bankkonto eller girokonto, som vil være angivet i annonceringen. Ved begge betalingsmetoder, skal man påføre sit med-lemsnummer, der står på den kuvert, som bladet bliver udsendt i.

For dem der ikke har mulighed for denne betalingsmetode, kan anden betalingsform aftales med kassereren.

Kontingent for det kommende år skal være betalt i perioden 31/11 xxxx til 31/1 xxxx; (eks.: kontingent for 2020 skal betales i perioden 1/11 2019 til 31/1 2020).

 

Stk.3: Et medlem der optages i tidsrummet mellem 1.1 og 31.10 betaler indskud samt fuldt kontingent for det pågældende år.

Medlemmer der optages i tiden mellem 1.11 og 31.12 betaler derimod ikke kontingent for det pågældende år men alene indskud, men medlemmet oppebærer alligevel de fulde medlemsrettigheder.

 

§6.

Generalforsamling:

Stk. 1: Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen til afholdelse i årets første kvartal.

Indkaldelse sker via klubbladet eller ved direkte meddelelse med mindst 14 dages varsel.

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Hvis forslaget ønskes offentliggjort i klubbladet inden generalforsamlingen skal forslagsstilleren sørge for at dette er formanden i hænde FØR bladets deadline.

1.Valg af dirigent og referent.

2.Formandens beretning.

3.Kassererens beretning, herunder fremlæggelse af regnskab.

4.Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for det følgende år.

5.Indkomne forslag.

6.Valg af bestyrelse.

7.Eventuelt.

 

Stk. 2: Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der alle vælges for en toårig periode ligesom genvalg kan finde sted.

Ved lige årstal er følgende på valg:

1.Næstformand.

2.Kasserer.

3.Det ene bestyrelsesmedlem.

4.Suppleant.

Ved ulige årstal er følgende på valg:

1.Formand.

2.Det andet bestyrelsesmedlem.

3.Revisor.

 

Bestyrelsen, der ikke konstituerer sig selv, består herefter af formand, næstformand, kasserer samt to bestyrelsesmedlemmer.

 

Stk. 3: Stemmeret på generalforsamlingen har alle fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent for det pågældende år.

Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt.

Afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal, dog med undtagelse af vedtægtsændringer, hvortil der kræves 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

Alle ordinære samt ekstraordinære generalforsamlinger er beslutnings- dygtige uanset antallet af fremmødte medlemmer. Afstemning sker ved håndsoprækning, men såfremt blot et medlem fremsætter ønske herom, skal afstemningen ske skriftligt.

 

Stk. 4: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes såfremt mindst 3 be- styrelsesmedlemmer ønsker det, eller når mindst 25% af medlemmerne skriftligt forlanger det med angivelse af de spørgsmål, som de ønsker behandlet.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 8 uger efter begæringen.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen i klubbladet eller ved direkte meddelelse med mindst 14 dages varsel.

 

§7

Bestyrelsesarbejdet:

Formand eller to bestyrelsesmedlemmer indkalder til bestyrelsesmøde så ofte det skønnes nødvendigt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er tilstede, heriblandt formand eller næstformand.

Afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemme-lighed er formandens, eller hvis denne ikke er til stede, næstformandens stemme afgørende.

Suppleanten kan deltage i alle bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.

Klubben tegnes af formanden (eller i dennes fravær af næstformanden) i forening med to bestyrelsesmedlemmer.

Referat fra samtlige bestyrelsesmøder skal bringes i klubbladet.

Årsregnskab skal bringes i det klubblad, der udkommer umiddelbart forud for generalforsamlingen.

Som tilskud til udgifterne ved bestyrelsesarbejdet m.m er de 5 bestyrelses-medlemmer, revisor, bladredaktør og webmaster kontingent fritaget.

Klubbens regnskabsår er lig med kalenderåret.

 

§8

Disse love er vedtaget på S.V.K.s første generalforsamling i 1984 og ændret bl.a. 7.3.1988, 7.3.1994, 6.3.1995, 7.3.2011, 2014, 2017 og 2018.

Lovændringer træder i kraft umiddelbart efter deres vedtagelse.

 

§9

Opløsning af klubben kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling, indkaldt specielt med dette på dagsordenen.

Beslutning om opløsning af klubben kan på denne gøres med simpelt flertal af de afgivne stemmer.

Såfremt klubben opløses har medlemmerne ingen krav på klubbens formue, der tilfalder et veteranmuseum.

 

 

 

revideret 2018